Supervisors for Ph.D. Candidates
  Feng Jianqin  
  Zou Jianping  
  Chen Shining  
  Liu Weidong  
  Lin Shuzhong  
  Xi Chuanji  
  Zhou Jiyin  
  Huang Dun  
  Fan Bo  
  Wu Guodong  
  Ju Qihong  
  Liu Chenghua  
  Wu Lieyan  
  Wang Hu  
  Chang Ningsheng  
  Xu Liming  
  Shen Yizhen  
  He Xiaoyou  
  Li Lixin  
  Xu Yong  
  Zhuang Yao  
  Zhou Jingxin  
  Chen Jianhua  
  Geng Jian  
  Kong Liuqing  
  Wang Jianyuan  
  Xia Yanjing  
  Yuan Xiyang  
  Li Xiangmin  
 

Fan Bo

Fan Bo was born in December 1957. Graduated from Peking University with a Master Degree in Fine Arts in 1991; graduated from the Chinese Academy of Social Sciences with a Doctoral Degree in 2002, and is now the Professor of Department of Fine Arts of Nanjing University of the Arts, doctoral supervisor of the subject of Esthetics of Calligraphy and Painting.

Main works: Study of Dong Qichang, Outline of History of Esthetics of Chinese Calligraphy and Painting, and also published tens of papers and works in Aesthetics, Art Observation, Jiangsu Art. Monthly, Studies in Literature and Art, Theory and Criticism of Literature and Art, Jianghai Academic Journal, Rong Bao Zhai, Art Panorama, Journal of Xuehai, Academics in China, Chinese Calligraphy etc.