Supervisors for Ph.D. Candidates
  Feng Jianqin  
  Zou Jianping  
  Chen Shining  
  Liu Weidong  
  Lin Shuzhong  
  Xi Chuanji  
  Zhou Jiyin  
  Huang Dun  
  Fan Bo  
  Wu Guodong  
  Ju Qihong  
  Liu Chenghua  
  Wu Lieyan  
  Wang Hu  
  Chang Ningsheng  
  Xu Liming  
  Shen Yizhen  
  He Xiaoyou  
  Li Lixin  
  Xu Yong  
  Zhuang Yao  
  Zhou Jingxin  
  Chen Jianhua  
  Geng Jian  
  Kong Liuqing  
  Wang Jianyuan  
  Xia Yanjing  
  Yuan Xiyang  
  Li Xiangmin  
 

Wu Guodong

Wu Guodong, male, born in December 1942, Professor of Nanjing University of the Arts (Doctoral Supervisor), member of Chinese Musicians Association, member of Association of Traditional Chinese Music, Executive Director of Chinese Ethnic Music Society.

Study and Work Experience:
Graduated from Chinese National Academy of Arts with Master Degree in Musicology in 1981.
Worked as researcher in China Art Research Institute, Deputy Director of Academic Committee, Doctoral Supervisor, Chief Editor of Art Education and Research.
At present, he is the Chief Editor of Music and Performance of Journal of Nanjing University of the Arts.

Research and professional expertise:
Music theory, traditional Chinese music and theoretical research, Chinese ethnic music and theoretical research, music education research etc; Teaching Courses and strength: Art Education Theory and Theory of Traditional Chinese Music, Research on Theory of Chinese Ethnic Music and Introduction to Ethnomusicology.

Works:
Music History of Bai Nationality, Central University for Nationalities Press, 1998
Chinese Music, Shanghai Foreign Language Education Press, 1999
Traditional Music in the Views of Ethnomusicology, Shanghai Music Publishing House, 2002

Awarded Scientific and Academic Works:
Chinese Music obtained Third Prize of Outstanding achievements of Culture Arts and Sciences of Ministry of Culture in 1999
Chinese Folk Music obtained Third Prize of 4th Jiangsu Provincial Award for Outstanding Achievements of Humanities and Social Sciences Research in Higher Education Colleges in 2002