Supervisors for Ph.D. Candidates
  Feng Jianqin  
  Zou Jianping  
  Chen Shining  
  Liu Weidong  
  Lin Shuzhong  
  Xi Chuanji  
  Zhou Jiyin  
  Huang Dun  
  Fan Bo  
  Wu Guodong  
  Ju Qihong  
  Liu Chenghua  
  Wu Lieyan  
  Wang Hu  
  Chang Ningsheng  
  Xu Liming  
  Shen Yizhen  
  He Xiaoyou  
  Li Lixin  
  Xu Yong  
  Zhuang Yao  
  Zhou Jingxin  
  Chen Jianhua  
  Geng Jian  
  Kong Liuqing  
  Wang Jianyuan  
  Xia Yanjing  
  Yuan Xiyang  
  Li Xiangmin  
 

Liu Chenghua

Liu Chenghua (February 1953-), male, Han nationality, Professor, Doctoral Supervisor, member of Chinese Musicians Association, member of Chinese Society for Aesthetics, member of Society of Chinese Music Aesthetics, Director of Chinese Guqin Society, etc. studied in Department of Chinese from October 1978 to June 1982, and obtained Bachelor’s Degree of Arts; taught in Chinese teaching and research section, Art teaching and research section of Philosophy and Social Science School of University of Science and Technology of China, and took the position of Deputy Director of Philosophy and Social Science School from July 1982 to June 2002, and became Professor since January 2000, transferred to Nanjing University of the Arts in June 2002, worked as Deputy Director, Professor of Department of Music of Music School, and now is the Deputy Director of Institute of Arts Studies, Vice-president, Professor, Doctoral Supervisor of Music School. Musical aesthetics, Chinese traditional culture and music, Guqin Theory, Aesthetics of Art, Musical aesthetics (undergraduate, postgraduate students), Selected Readings of Ancient Music Theories, Art of Guqin, Chinese traditional culture and music (postgraduate students), Art and Culture Studies (postgraduate students), Interpretation of Zhuangzi thought, hosting series lectures of “Aesthetics of Art” (postgraduate students).

Introduction to Literary Theory (joint work), Higher Education Press, 1988
New Aesthetic Encyclopedia (Deputy Editor-in-chief), Fujian People's Publishing House, 1989
Manual of Youth Literature (joint work), Shanghai Lexicographical Publishing House, 1990
Appreciation of Life: Collection of Master Humor Pieces of Chinese Masters of New Literature, (compiler), Huangshan Press, 1992
The Charm of Chinese Music, Fujian People's Publishing House, 1998.
Humanistic Interpretation of Chinese Music, Shanghai Music Publishing House, 2002
Culture and Personality: Comparison between Chinese and Western Culture, Press of University of Science and Technology of China, 2002
Theory of Guqin Art, Jiangsu Literature and Art Publishing House, 2002
The Charm of Chinese Music (revision), Fujian People's Publishing House, 2004
Life Spirit and Cultural Characters of Art, Chinese Literature and History Press, 2004

Teaching Awards:
Zhang Zongzhi Award for Young Teachers of University of Science and Technology of China, 1993
Award for Cross-century Excellent Young Talents of of University of Science and Technology of China, 1997
Humanistic interpretation of Chinese music: Theory and Practice of Music Appreciation Teaching obtained Third Prize of Teaching Achievement Award of Anhui Province in 2001.

Awarded Scientific and Academic Works:
Aesthetic interpretation in the rhythm of culture, history and life: Teaching idea of Chinese Music Appreciation obtained the first prize of First “Long-range Sailing Cup” Selection of Excellent Paper on Ethnic Music Education in 1995
Displaying form in time of “Charm” of Chinese Art obtained the Third Prize of 4th Anhui Provincial Award for Outstanding Social Science Achievements in 1998
Charm of Chinese Music (first edition) obtained the Second Prize of Award for Outstanding Achievements of Humanities and Social Sciences of General Higher Education College of Anhui province in 2000;
Theory of Guqin Art obtained the Third Prize of Jiangsu Provincial Award for Outstanding Social Science Achievements in 2003