Supervisors for Ph.D. Candidates
  Feng Jianqin  
  Zou Jianping  
  Chen Shining  
  Liu Weidong  
  Lin Shuzhong  
  Xi Chuanji  
  Zhou Jiyin  
  Huang Dun  
  Fan Bo  
  Wu Guodong  
  Ju Qihong  
  Liu Chenghua  
  Wu Lieyan  
  Wang Hu  
  Chang Ningsheng  
  Xu Liming  
  Shen Yizhen  
  He Xiaoyou  
  Li Lixin  
  Xu Yong  
  Zhuang Yao  
  Zhou Jingxin  
  Chen Jianhua  
  Geng Jian  
  Kong Liuqing  
  Wang Jianyuan  
  Xia Yanjing  
  Yuan Xiyang  
  Li Xiangmin  
 

Chen Jianhua

Chen Jianhua, Music Instrument Professor, Doctoral Supervisor, was born in February 1953 in Zhang Jiagang of Jiangsu province.

Research Interests:
Research on Music Instrument, Research on Music Performance Theory

Published works:
Best of Music. Shanghai Music Publishing House, 1992
Chronicle of Orchestral Music History Orchestral Music Society of Jiangsu Province, 1993
Applicants Guide to Music Colleges. Shanghai Music Publishing House, 1995
Interpretation of Orchestral Music Master Piece. Orchestral Music Society of Jiangsu    Province, 1995
Western Famous Orchestral Music Performer Dictionary. People's Music Publishing House, 1999
Ten Record of Art. Children's Publishing House of Jiangsu, 1999
Orchestral Music Instrument Manual. Shanghai Music Publishing House, 1999
Foreign Famous Music Performing Artists Dictionary. Shanghai Music Publishing House, 1999
Good Understanding of Musical Score within Hundred Days (First Author). The Northern Arts Publishing House, 2000
Collection of Music Origins (Chief Editor). People's Music Publishing House, 2000
Bibliography of Catalogue of Chinese Music Theory Books (First Author).Shanghai Music Publishing House, 2002
Exercise Series of World Classical Orchestral Music (altogether VIII volumes) (Chief Editor).Shanghai Music Publishing House, 2002
Chronicle of History of Music of Nationalist Government.Shanghai Music Publishing House, 2005
Parsons Art .Eastern Publishing Co., Ltd, 2009

Additional Social Positions:
13th, 14th NPC member of Nanjing
Vice-dean of Art and Education Committee of Education Department of Jiangsu Province
Chairman of Judging Panel of Musical Instrument Performance Contest of Jiangsu Provincial Department of Culture
Dean of Judging Panel of Theatrical Festivals of Education Department of Jiangsu Province
Chairman of Judging Panel of Jiangsu Contest Area of National College Students Theatrical Festivals
Committee Member of Judging Panel of Senior Title of Jiangsu Personnel Bureau
Committee Member of Judging Panel of Senior Title of Education Department of Jiangsu Province
Dean of Judging Panel of National Yamaha Orchestral Music Contest (Jiangsu, Anhui Contest Area)
Committee Member of Judging Panel of Solo Orchestral Music of Committee of Chinese Musicians Association
Special invited member of Judging Panel of Orchestral Music Performance of Central Conservatory of Music
Committee Member of Judging Panel of Project Establishment of Ministry of Education

Awarded as Advanced works of the School for three consecutive years, and Excellent CPC member for twice, and Jiangsu Provincial Commission specially approved to give pay rise in advance for this; the Manual of Orchestral Music Instrument (650 thousand words, Shanghai Music Publishing House) was the first theoretical monograph on western orchestral music instrument in China (obtained Award for Scientific and Technological Achievements of Nanjing University of the Arts). Western Famous Orchestral Music Performer Dictionary (People's Music Publishing House) is the only reference book for western orchestral figure; Foreign Famous Music Performing Artists Dictionary (1.3 million words, Shanghai Music Publishing House) is honored as the Top 10 Chinese Music Dictionary by the publishing field.