Cultural Industries
Qing & Source: 2021 Deng Mingqing Chinese Painting Exhibition

Artist: HOU Qingfang, HONG Minya, ZOU Zuyi, LI Xia, Class of 2023

Major: Art management

Instructor: CAO Rongrong