520-Carnival
Reproduction of Guang Yi Zhou Shuang Ji (an excerpt from the Baonan Chapter)

Artist: ZHU Shenyu

Major: Calligraphy (Seal Carving)

Instructor: LI Tong

Materials: Batik rice paper

Size: 240×76cm