Pop Music
My MotherlandArtist:Performers: LI Shihai, BAI Tian, XUE Xiaolun, MIN Yi, CAO Can, GAO Yijun; Arranger: LI Shihai; Video Production: JIE Bing

Major:Online Ensemble

Instructor:LI Shihai

Length5mins17secs