Pop Music
CreedArtist:Performers: LI Shihai, BAI Tian, XUE Xiaolun, MIN Yi, CAO Can, GAO Yijun;Composer: BAI Tian; Video Production: LIU Xuanyu

Major:Online Ensemble

Instructor:BAI Tian

Length:5mins13secs