Pop Music
How deep is the ocean

Artist(Performer): WEN Cheng, WANG Qishun, YU Shiyi, YUAN Lei, BIAN Siyuan, YAN Zeshi

Artist(Screenwriter & Director): YUAN Lei

Major: Online Band Performance

Instructor: HUANG He

Length: 4mins