Pop Music
Online Band Performance


Artist: ZHAO Yuyang, CHEN Yue, ZHOU Kexin, XU Haoran, CHEN Shengzhi, etc.

Major: Song & Dance

Instructor: ZHANG Dandan, WANG Jiajia

Length: 3mins