Film & Video
Where Have All The Flowers Gone

Artist:Performance Majors, Class of 2020

Major:Performance

Instructor:WU Guohua, ZHANG Shuping, GENG Kun, SUN Zongjian, HE Yiyi