Film & Video
Joint Exhibition of Graduation Video Works

Artist: Planning majors (2021)

Major: Theater, Film &Television Literature (Film & Television Production)

Instructor:QIN Yi, YANG Liu, ZHANG Qian, SUN Hui, JIANG Shuwen, SUN Fang, YANG Jin, XUE Hanfei