Dances
A Crescent Moon


Artist: ZHANG Chuan, GUAN Jian, GUO Luole

Major: Dance Performance (Chinese Folk Dance)

Instructor: GUAN Jian, GUO Luole, SHAN Chuan