Dances
Anecdotes of Nanjing


Artist: WANG Jiawei

Major: Choreography (Chinese Classical Dance)

Instructor: XU Wei, WANG Jiawei, CHEN Jing, ZOU Jun, SONG Ning