Dances
Shen Shou—Remembering Farewell


Artist: KONG Dexin, GUO Haifeng, JI Xiaochun

Major: Dance Performance (Classical Dance)

Instructor: XU Wei, JI Xiaochun