Humanities
Kuo Gong Zong Tu(Painting Restoration), China, Qing Dynasty

Artist: JIANG Tianle、LI Keyan、 REN Jiayi、 WANG Zichen、 SUN Yunyi

Major: Painting Restoration  

Instructor: ZHANG Yang

Size: 110*182cm

Art Techniques: Traditional Restoration, Technical Restoration