Humanities
Zeng Ding Gu Wen Shi Yi: 1&2 Volumns (Thread-bound Book Restoration), China, Qing Dynasty

Artist: FANG Wenwei, SHEN Zhu

Major: Literature Restoration  

Instructor: QIU Min

Size: 23.8*14.2*1.1cm

Art Techniques: Paper Restoration, Traditional Restoration & Mounting