Humanities
Zhuang Yuan Shu Jing Ji Zhu (Thread-bound Book Restoration), China, Qing Dynasty

Artist: ZHOU Qian

Major: Literature Restoration

Instructor: QIU Min

Size: 23.5*12.5*0.5cm

Art Techniques: Paper Restoration