Humanities
Huang Kao Tu (Painting Restoration), China, Qing Dynasty

Artist: WANG Chenchen, QIAN Yuxin, ZHAO Ziyi, XU Yichen, MEI Yujia

Major: Painting Restoration  

Instructor: ZHANG Yang

Size: 241*176cm

Art Techniques: Traditional Restoration, Technical Restoration