Higher Vocational Education
Song of the Pheonix

Artist:Choreographer: ZHONG Lei, LI Jing; Performers: ZENG Zhen, REN Xiwang, FAN Yunhai, etc

Major:Dance

Instructor:ZHONG Lei, LI Jing