Higher Vocational Education
Blue Story


Artist:Choreographer: ZHONG Lei, LI Jing; Performers: LIU Haiyong, BAO Zitong, GAO Zhiyuan, etc.

Major:Dance

Instructor:ZHONG Lei, LI Jing