Higher Vocational Education
Brimming Waves in the Canal, Blooming Sights along Both Banks


Artist:CAI Tianfeng, WANG Xueqi, DENG Haoyun, FAN Menglan, LING Su, YANG Dongxue

Major:Digital Media

Instructor:SHI Miao, BAO Dao