Higher Vocational Education
Light a Match in the Dark


Artist:ZONG Jiaying, WU Jinjin, ZHANG Wanru, JIANG Yaqiang, GU Yifei, XIE Ning

Major:Digital Media

Instructor:SUN Jing, BAO Dao