Higher Vocational Education
Neologisms in Ancient Paintings


Artist:WANG Xinyu, WANG Ziyue, WU Wenjun, WANG Aiqi, SONG Yujuan, XU Lingli, CHEN Ru, WANG Siyun, QIAN Yanhong

Major:Digital Media

Instructor:WANG Shumin