Higher Vocational Education
3 Panel Woven Bamboo Desk Screen

Artist: XU Yao, Wu Yao

Major: Home Products Development

Instructor: WANG Li