Higher Vocational Education
Xu Xia's Graduation Concert


Artist: XU Xia

Major: Music Performance

Instructor: WU Kai