Higher Vocational Education
White & Green - Landscape Design of Jade Culture Industrial Park in the old Wantou Town, Yangzhou


Artist: XU Jing, XUE Shuiliu, KONG Yuzhu, LI Xin

Major: Environmental Design

Instructor: WU Fan