Higher Vocational Education
Casting Gold Bricks: When Wu Guanzhong encounters the Nanjing City WallArtist: XU Qing, XIAN Jie, YAO Lu

Major: Environmental Design

Instructor: ZHU Chengyuan