Design
Na Tuk Gong (local guardian spirit)

Artist: FANG Shimin (Malaysia)

Major: Visual Communication Design

Instructor: ZHANG Shu

Art Techniques:Packaging Design