Design
24 Hours in Old Nanjing: 15-minute Metaverse Community Life Circle

Artist: LIU Zhonghui, TENG Dongyue, RUAN Yuchen

Major: Environmental Art Design

Instructor: LIU Qiao

Art Techniques:Environmental Design