Design
Art & Science: Particle Visualization

Artist: GU Ying, SHEN Yaoliyang, LIU Shiyu, ZHENG Xuchu, WU Fan, MIAO Xiaohang

Major: Public Art 

Instructor: ZHU Yiling, WU Lieyan, JI Yibo

Size: Adjustable

Art Techniques:Integrated Arts