Dances
Dance for the People

ArtistChen Jing

MajorDance Directing Major (Dance in China Directing Direction)

InstructorChen Jing, Wang Jiawei, Zou Jun, Zheng Yang, Song Ning, Xiong Jiesen