Design
Wood in Bleak Autumn

Artist:Chang Yaoyu

Major:Lacquer Art

Instructor:Zhou Yong