Design
Transformation of Taihu Stone Meticulous Painting

Artist:Li Yuqiao, Class of 2019

Major:public Art

Instructor:Zhu Yiling