Design
Digital Qinhuai Lantern

Artist:Huang Xiaodan, Class of 2019

Major:public Art

Instructor:Zhou Qing