Design
Kabbalah 6.9

Artist:Xiao Jiawei, Class of 2019

Major:Public Art

Instructor:Qian Wei, Zhang Kui