Design
Thousand-year Canal--World Cutural Heritage Grand Canal Information Design

ArtistJin Weinan, Ye Mingzhu, Tian Chendi, Chen Jianbo, Cai Zijie, Gu Yongliang, Da Yarui, Cheng Jie

MajorVisual Information Design

InstructorChen Hao, Li Mian