520-Carnival
Peace City

Artist:Han Yiyuan, Zhang Xinyue, Feng Ziyi (senior student)

Major:Landscape Design

Instructor:Liu Qiao