520-Carnival
Garden Taste--Suzhou Garden Visual Information

Artist:Guo Xuyang (senior student), Lu Zhihan ( senior student), Liu Qianning (senior student), Huang Ruiqi (senior student), Sun Yanan (senior student), Cheng Lu (third-year postgraduate)

Major:Visual Communication Design (Visual Information Design)

Instructor:Shi Yue, Shan Xiaoqiu