Humanities
Bull

Artist:Xu Zhan, Class of 2019

Major:Fine Arts (Cultural Heritage Research)

Instructor:Dai Deyu, Chen Hongyu