Cultural Industries
Nanjing University of the Arts High-level University Summit Program "Peach-Grape Dialogue" Documentary Exhibition and Graduation Report of the Department of Public Affairs Management on International Cultural Management

Artist:Zhang Yufei, Huang Yuxuan, Ji Xinyi, Jiang Zhaozi, Jiang Xiu, Liang jiaoyang, Liao Shiyan, Lu Qianhan, Zhu Junda, Zhi Jiayi

MajorPublic Affairs Management on International Cultural Management

Instructor:Yuan Yue, Chen Shi, Xia Bin