Higher Vocational Education
Dance Drama "Wu Yinxian" Excerpt "Smoke"


Artist:Chen Ze, He Leilei, Zhang Hengjia, Lu Jiahao, Lu Jiasheng, Wu Ke

Major:Choreography

Instructor:Zhong Lei