Higher Vocational Education
Folk Music Ensemble "The Sun Is Shining Bright in Jing Gang Mountain"


Artist:Xu Xinci, Chen Xing, Teng Fangjunran, Zhao Wanyi

Major:Music Performance

Instructor:Qiao qiao