Humanities
Little Tortoise

Artist:Li Xinxian, Class of 2019

Major:Fine Arts (Cultural Heritage Research)

Instructor:Dai Deyu, Chen Hongyu